תקנון – תנאי שימוש

תקנון - תנאי שימוש .

תקנון – תנאי שימוש באתר GIFT FOR LOVE

 

נא קרא/י את תנאי התקנון זה בעיון רב, לפני ביצוע כל שימוש באתר ובכל כניסה לאתר.

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין GIFT FOR LOVE .

כל ביקור ו/או שימוש באתר זה, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים/מה לאיזה מתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר זה.

 

 1. מבוא והגדרות

 

 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • "מפעילת האתר" – משמעו בתקנון זה: GIFT FOR LOVE ע.מ 22210165.
 • "האתר" – משמעו בתקנון זה: אתר האינטרנט GIFT FOR LOVE שכתובתו giftforlove.co.il שהינו בבעלות מפעילת האתר, ומופעל על ידה כחנות וירטואלית.
 • "מוצר/ים" – משמעו בתקנון זה: המוצרים כפי שהם מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת בקטלוג המוצרים באתר.
 • "לקוח" – משמעו בתקנון זה: מי שביצע רכישת מוצר באתר, ומתקיים בו התנאי המפורט בסעיף 2.1 להלן.
 • "משתמש" – משמעו בתקנון זה: כל מי שמבקר באתר, אף אם לא ביצע רכישה באמצעותו.
 • כל רכישה ו/או שימוש אחר באתר זה ו/או תכניו, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ו/או המשתמש, לפי העניין, לבין מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו, בכל עת, וללא כל הודעה. כל עסקת רכישה ו/או כל פעולה אחרת באתר, תהא כפופה לתנאי התקנון שיהיה בתוקף במועד ביצועה.

 

 1. רכישה ושימוש באתר

 

 • בכפוף לתנאי תקנון זה, רשאי לבצע רכישה של מוצרים באתר, כל אדם מעל גיל 18 ו/או כל גוף משפטי, הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, והינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
 • הרכישה באתר היא באמצעות כרטיס אשראי בלבד. העסקה תבוצע לאחר וכפוף לאישור התשלום על ידי חברת האשראי.
 • ניתן לרכוש כל מוצר כהגדרתו לעיל באמצעות האתר, עד לגמר המלאי. מובהר כי ביחס למוצר לגביו בוצעה רכישה באתר על ידי לקוח, אך הוברר לאחר מכן כי אינו זמין/קיים בפועל במלאי, מפעילת האתר לא תהא מחויבת לביצוע העסקה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה, בכפוף לכך שמפעילת האתר תודיע ללקוח על אי זמינות המוצר, ותבוצע השבה של סכומים אם שולמו על ידי הלקוח או ביטול של חיוב הלקוח אם בוצע, או לחלופין יסופק מוצר חלופי שווה ערך כספי (כפוף לזמינות) – לפי בחירת הלקוח.
 • מחיר המוצר המצוין בקטלוג באתר, הינו כולל מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים מסוימים לעומת מראה המוצר במציאות. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה, ובכלל זה טענה בדבר אי התאמה. מובהר כי מפעילת האתר מחויבת למפרט המילולי הקיים באתר ביחס לכל מוצר.
 • המוצרים יוצעו באתר בכמויות, במחירים ובתנאים על פי קביעת מפעילת האתר. מפעילת האתר תהא רשאית בכל עת להוסיף מוצרים, לגרוע מוצרים, לשנות כל תנאי בקשר עם המוצרים ו/או אספקתם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, שלא לבצע/להפסיק שיווק ומכירת כל מוצר, ו/או שלא לאשר עסקה כלשהי, ו/או להפסיק את פעילות האתר באופן מלא או חלקי, ו/או לבצע בו כל שינוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • אסורה מכירה חוזרת של כל מוצר הנרכש באתר.
 • משתמש אשר יעשה שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי ו/או שאינו על פי תנאי תקנון זה באתר, ישפה ויפצה את מפעילת האתר, בגין כל תביעה, נזק או הוצאה מכל סוג כלשהו, אשר ייגרמו לה ו/או למי מטעמה עקב כך.
 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, שימוש ו/או רכישת מוצר באמצעות אתר זה תהווה הצהרה ואישור מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן באופן מלא.

 

 1. אספקת המוצרים

 

 • מפעילת האתר תספק את המוצר ללקוח, במסירה לכתובת בישראל אשר הוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, ובכפוף לאישור העסקה כאמור.
 • ניתן לבצע רכישה באתר 24 שעות ביממה, למעט זמנים בהם האתר מושבת לצורכי תחזוקה ו/או שיפור, או עקב אילוצים טכניים. רכישה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 18:00, תחשב כרכישה שבוצעה ביום העסקים הבא.
 • אספקה של מוצר תבוצע במועד שאושר במסגרת ההזמנה, אך בכל מקרה כעבור 2 ימי עסקים לפחות ממועד ביצוע הרכישה באתר. אספקה דחופה, היינו: לביצוע תוך פחות מ- 2 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה באתר, תתאפשר אך ורק באישור מיוחד מאת מפעילת האתר, אשר יינתן או לא על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא כרוכה בתשלום נוסף.
 • אספקת מוצרים מבוצעת רק בימי עסקים, היינו: לא בימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים.
 • מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירוע ו/או גורם שאינו בשליטת מפעילת האתר, ובכלל זה טעות ו/או עיכוב מצד ספקים ושליחים.
 • הלקוח מחויב לדאוג להימצאותו של גורם מקבל מטעמו בכתובת שנמסרה על ידו לביצוע האספקה, וכן להיות זמין טלפונית בטלפון שמספרו הוקלד על ידו בעת ביצוע הרכישה, בטווח הזמנים הרלוונטי לביצוע האספקה כאמור לעיל. מובהר בזאת, כי אם לא יהיה גורם מקבל בכתובת שנמסרה ובטווח הזמנים שנקבע כאמור לעיל, תבוצע האספקה בהנחת המוצר ליד הדלת בכתובת הנ"ל, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תלונה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות מבלי להגביל, בגין גניבה או קלקול.
 • הלקוח אינו רשאי לאסוף עצמאית את המוצר ממשרדי מפעילת האתר ו/או ספקיה.
 • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. תעריפי המשלוח נקבעים בהתאם לאזורי המשלוח, ונקובים בנפרד באתר. אם אזור המשלוח המבוקש אינו מצוין באתר, יש ליצור קשר טלפוני מראש לבירור.
 • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים אספקה הדורשת מאמצים ו/או אמצעים מיוחדים לצורך ביצועה, כגון מסירה למקומות ללא גישה נוחה, ועבורה תהא מפעילת האתר רשאית לגבות תשלום נוסף.
 • בכל שאלה לגבי מוצר ו/או אספקתו, ניתן לפנות אל נציגי השירות של מפעילת האתר בטלפון: 1700-555-480 ובדוא"ל info@giftforlove.co.il

 

 1. אחריות

 

 • האחריות למוצר תינתן במקרים של אי התאמות מהותיות ו/או פגמים מהותיים במוצר, בלבד, וזאת בתנאי שאלו היו בו במועד אספקתו על ידי מפעילת האתר, ובתנאי שהלקוח דיווח על הפגם למפעילת האתר ללא שיהוי סמוך לקבלת המוצר.
 • האחריות תהא תקפה רק לגבי הלקוח, אשר ביצע את הרכישה באתר והמחזיק בידיו הוכחת רכישה מקורית, ובתנאי שהרכישה נעשתה באמצעות האתר.
 • הסעד הבלעדי בגין כל מוצר פגום כאמור המכוסה במסגרת האחריות, מוגבל לתיקון המוצר הפגום או להחלפתו בחדש שווה ערך, בלבד.
 • החבות הכוללת של מפעילת האתר ביחס לכל מוצר פגום כאמור, לא תעלה, בשום מקרה, על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. מפעילת האתר לא תהא אחראית מעבר לכך, בין היתר, לכל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי בהקשר זה.
 • מובהר כי מפעילת האתר איננה אחראית במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי ו/או שלא כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה, ו/או לא קיים בעת אספקת המוצר.
 • מפעילת האתר לא תהא אחראית לטעויות ביחס לעסקה, שמקורן בהזנת פרטים שגויים על ידי הלקוח באתר.
 • לדיווח על פגם במוצר, יש ליצור קשר עם נציגי השירות של מפעילת האתר בטלפון: 1700-555-480  ובדוא"ל info@giftforlove.co.il .
 • מפעילת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, לרבות במקרה של שימוש בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או במקרה של תקלה טכנית מכל סוג באתר.

 

 1. ביטול עסקה

 

 • המוצרים באתר הינם "טובין פסידים" ו/או מורכבים/מיוצרים במיוחד עבור הלקוח ולפי דרישתו. לפיכך, לא ניתן לבטל עסקת רכישה של מוצר (לא פגום). למרות זאת, לפנים משורת הדין, לקוח יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, בתנאי שיודיע על ביטול למפעילת האתר – באופן כמפורט בסעיף 5.2 להלן – עד ולא יאוחר מ- 12 שעות (כולל) ממועד ביצוע הרכישה באתר – ללא דמי ביטול, או עד ולא יאוחר מ- 12 שעות לפני המועד הקבוע לאספקה – בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור 10% משווי העסקה. מעבר לכך, לא יתאפשר ביטול עסקת רכישה כאמור.
 • על הלקוח למסור את הודעת הביטול כאמור לעיל, לשירות הלקוחות של מפעילת האתר, טלפונית ובמקביל גם בכתב, בטלפון: 1700-555-480 ובדוא"ל info@giftforlove.co.il .
 • ביטול עסקה יהיה בתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור מפעילת האתר בכתב לבקשת הביטול.
 • במקרה בו אושר ביטול כאמור, מפעילת האתר תשיב ללקוח את הסכום ששולם עבור רכישת המוצר, בניכוי דמי ביטול כאמור לעיל.
 • למרות האמור בסעיף 5.1 לעיל, רכישה אשר אושרה לגביה אספקה דחופה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, לא ניתנת לביטול.
 • מפעילת האתר תהא רשאית לבטל עסקה טרם אספקת המוצר ללקוח, אם אספקת המוצר נמנעת ו/או לא מתאפשרת בכלל או במועד, עקב גורמים שאינם בשליטת מפעילת האתר, או אם התגלתה טעות בקשר עם פרטי המוצר המפורסמים באתר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. במקרה של ביטול כאמור, תבוצע השבה של סכומים אם שולמו או ביטול של חיוב אם בוצע, בגין פעולת הרכישה הנ"ל, או לחלופין יסופק מוצר חלופי שווה ערך כספי (כפוף לזמינות) – לפי בחירת הלקוח.

 

 1. פרטיות ואבטחת מידע

 

 • ההוראות בנושא פרטיות ואבטחת מידע, מפורטות במסמך "מדיניות הפרטיות" באתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 1. קניין רוחני

 

 • זכויות הקניין הרוחני, לרבות מבלי להגביל זכויות היוצרים, באתר ובתכניו מכל סוג שהוא, לרבות מבלי להגביל צילומים, תמונות, שמות מסחריים, עיצובים, טקסטים – שייכות באופן בלעדי למפעילת האתר ו/או לצדדים שלישיים.
 • אסור בשום אופן להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בכל תוכן ו/או נתון ו/או מידע ו/או רעיון ו/או צילום כלשהו מן האתר, אלא אם ניתן לכך מראש ובכתב אישור מטעם מפעילת האתר. כמו כן, אסור בשום אופן להעלות לאתר כל תוכן המפר זכויות צד שלישי ו/או כל דין.

 

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

 

 • כל מחלוקת בעניין תקנון זה, פרשנותו או ביצועו, ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, ולבית המשפט המוסמך במחוז המרכז תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
שינוי גודל גופנים